top of page
  • Writer's pictureLifeplus Water

ทำไมต้อง "ดื่มน้ำ" ก่อนการบริจาคโลหิต

น้ำกับการบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ 🥛ก่อนบริจาคโลหิต ผู้บริจาคจำเป็นต้องดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที 3-4 แก้ว ซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่บริจาค ประมาณ 450 มิลลิลิตร จะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้ 🥛หลังบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิต ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้รู้สึกสดชื่น และช่วยป้องกันและลดอาการแทรกซ้อนหลังการบริจาคโลหิต . Drinkink water and blood donation - Before donating blood, blood donors need to drink 3-4 glasses of water approximately 3-4 cups, which is equal to the amount of blood donated by about 450 milliliters. This will improve blood circulation and help reduce fainting from blood donation. - After blood donation, blood donor should drink more water than usual for 24 hours to refresh for help prevent and reduce complications after blood donation.


Credit ข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


bottom of page